Mikael RehnbergMikael Rehnberg är biolog och arbetsmiljökonsult. Han föreläser och utbildar om en bred palett av frågeställningar som anknyter till arbetsliv, arbetsplatslärande och folkhälsa. Mikael har bland annat arbetat med organisationer som IKEA, Hemköp, Uppsala Läns landsting, WSP och Vattenfall.

Mikael Rehnberg har även varit projektledare för Friskare arbetsplatser, ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet. Fokus i projektet var att väva samman systematiken i ett traditionellt förebyggande arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande strategier på individ- och organisationsnivå.

Mikael Rehnberg är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom områden såsom psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande strategier, lärande organisationer och stressrelaterad ohälsa där det biologiska perspektivet kombinerat med träffsäker och tankeväckande humor uppskattats mycket.

Mikael kan anlitas till föreläsningar om 45 minuter upp till 1½ timme såväl som halv- eller flerdagsutbildningar. Mikaels anpassar alltid innehållet i sina föreläsningar och utbildningar så att det passar era önskemål. Här följer några exempel på upplägg:

“Kan din arbetsplats göra dig friskare?”

Arbetsrelaterad stress är idag en av de främsta orsakerna till långtidssjukskrivningar och trenden är att denna problematik växer inom alla branscher. Under föreläsningen går Mikael bland annat igenom hur man kan göra en snabb och enkel psykosocial riskbedömning som innefattar såväl individuella varningssignaler som organisatoriska faktorer.

“Hälsa på hjärnan. Hur optimerar vi vårat lärande?”

Hjärnan, lärande och produktivitet är snabbväxande forskningsområden som blir allt viktigare i ett informations- och kunskapssamhälle där livslångt lärande tar en alltmer självklar och central roll i utvecklingen. Genom att ta hänsyn till hur våra hjärnor fungerar, vad de mår bra av såväl i arbetslivet på fritiden, kan vi optimera vårt lärande och dessutom spara tid. Under föreläsningen avhandlar Mikael, utifrån ett brett biopsykosocialt och hälsofrämjande perspektiv, framgångsfaktorer för inlärning på individnivå. Han går även igenom på vad som kännetecknar lärande organisationer.

“Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa!”

Stressrelaterad psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem och det har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Detta leder till kostnader i mångmiljardklassen för svenska företag och offentlig verksamhet.

Under denna utbildning, som kan genomföras under en halvdag eller upp till tre heldagar, får deltagarna kunskap och användbara verktyg för att komma igång med att upptäcka och arbeta med psykisk hälsa. Bland annat går Mikael igenom följande:

  • Vad som händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress samt vilka varningssignaler som finns.
  • Indexbaserade redskap för att på ett snabbt och enkelt sätt mäta nivån av skadlig stress hos individ och organisation.
  • Synbara tendenser på hög stress innan sjukdom.
  • Hur vägen tillbaka ser ut om det gått för långt.
  • Hur man förebygger ohälsa och främjar hälsa på arbetsplatsen.
  • Vad arbetsgivaren och den anställde kan göra.